Robin Hood Spelverhuur
Robin Hood Spelverhuur

Algemene huurvoorwaarden Robin Hood spellenverhuur1. OVEREENKOMST

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Robin Hood spellenverhuur uitgebrachte offertes,
met Robin Hood spellenverhuur gesloten overeenkomsten, waaronder verhuur van de in de overeenkomst
genoemde goederen en de daarbij vermelde accessoires, alsmede de verstrekte opdrachten en de daaruit

voortvloeiende rechten en verplichtingen. 


2. DUUR OVEREENKOMST 

2.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de tijd en tegen het tarief zoals aangegeven op de overeenkomst

of anderszins is overeengekomen.

2.2 Bij het vaststellen van de tijdsduur van de overeenkomst, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.


3. VERLENGING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 De huurder verplicht zich om het gehuurde uiterlijk op de dag en het tijdstipwaarop de overeenkomst eindigt

bij Robin Hood spellenverhuur terug te bezorgen, tenzij voordien door de huurder een verlenging van de huurtermijn

is aangevraagd en deze verlenging door Robin Hood spellenverhuur is toegestaan. 

3.2 Indien verlenging van de overeenkomst niet wordt toegestaan , en de huurder
desondanks nalaat om het gehuurde tijdig zoals is overeengekomen terug te 
bezorgen bij Robin Hood spellenverhuur , is deze gerechtigd tot onmiddellijke
terugname, waarbij de huur automatische doorgaat onder de zelfde bepalingen tot
en met de dag waarop het gehuurde weer in het bezit is van Robin Hood 
spellenverhuur
De eventuele schade die Robin Hood spellenverhuur lijdt, doordat de huurder 
zich niet aan de overeenkomst heeft gehouden zal eveneens worden verrekend.


4. LEVERING EN TERUGBEZORGING

4.1 De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij Robin Hood spellenverhuur
op te halen en bij beëindiging van de overeenkomst, aan Robin Hood
spellenverhuur terug te bezorgen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen Robin 
Hood spellenverhuur en de huurder is overeengekomen dat Robin Hood 
spellenverhuur zal zorg dragen voor het brengen en/of ophalen van de goederen.
Waarbij de huurder ervoor dient te zorgen dat de locatie waar de goederen
geleverd moeten worden gemakkelijk bereikbaar is.
Gelieve bij ophalen/terugbezorgen van de goederen zorg te dragen voor pakdekens 
ter bescherming van de goederen. 

4.2 Indien Robin Hood spellenverhuur zorg draagt voor het brengen en ophalen van 
de goederen zal dit voor rekening van de huurder geschieden , tenzij schriftelijk
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.3 Indien overeengekomen is dat Robin Hood spellenverhuur zorg draagt voor het
brengen en ophalen van de goederen, kunnen partijen schriftelijk overeenkomen
dat er bij levering en/of retournering hulp aanwezig zal zijn voor het laden 
lossen van de goederen. Deze hulp dient door de huurder geregeld te worden.
Als blijkt bij aankomst dat de huurder heeft verzuimt zorg te dragen voor de 
hulp, worden de hierdoor ontstane meerkosten doorberekend aan de huurder.

4.4 De huurder kan nooit eigenaar worden van het gehuurde. Indien de huurder
zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent is er sprake van verduistering van het 
gehuurde en zal er aangifte worden gedaan bij de politie.

4.5 Bij het afhalen van de gehuurde goederen dient de huurder zich te kunnen 
legitimeren met een geldig document, paspoort of identiteitskaart , rijbewijs.
Hiervan kan een kopie worden gemaakt door Robin Hood spellenverhuur.


5. LEVERINGSTERMIJN

5.1 Indien Robin Hood spellenverhuur zich heeft verplicht om de goederen bij de 
huurder te bezorgen, zal Robin Hood spellenverhuur er naar streven om zich zo
nauwkeurig mogelijk te houden aan de overeengekomen leveringstermijn
Robin Hood spellenverhuur kan nooit aansprakelijk worden gesteld, ook niet na 
ingebrekestelling, indien hij door overmacht niet, niet juist of niet tijdig het 
gehuurde op de afgesproken locatie heeft bezorgd.
Indien de wederpartij een consument betreft kan de door Robin Hood 
spellenverhuur te vergoede schade ten hoogste de huurprijs zijn. 

5.2 Onder overmacht wordt verstaan calamiteiten , maatregelen van overheid ,oproer ,
waterschade , brandschade , defecten aan zaken , bedrijfsbezetting , wegens het niet
tijdig beëindigen van huurtermijn ander huurders , werkstakingen ,
transportmoeilijkheden waardoor Robin Hood spellenverhuur
tijdelijk of blijvend de overeenkomst met de huurder niet kan nakomen.


6. CONTROLE

6.1 Teneinde problemen te voorkomen word door Robin Hood spellenverhuur
samen met de huurder een controle uitgevoerd op eventuele gebreken, manco,s 
waaronder mede wordt verstaan dat de gehuurde goederen er netjes en schoon uitzien. 

Zo niet dan worden deze direct opgelost, of worden deze genoteerd op de overeenkomst 
als deze gebreken niet direct leiden tot niet goed functioneren van het gehuurde.
Na deze controle word op de overeenkomst aangegeven of deze is uitgevoerd. 

6.2 Indien de huurder thuis bij het uitladen van de gehuurde goederen ontdekt dat 
er iets niet in orde is dient hij dit direct bij Robin Hood spellenverhuur te 
melden, dit kan telefonisch of per mail, ga nooit zelf over tot het repareren van 
de gehuurde spullen, wij lossen zo snel mogelijk de problemen voor u op. 
Gebruik van het gehuurde heft het recht tot reclameren op.

6.3 Bij terugkomst zal er door Robin Hood spellenverhuur samen met de huurder
weer een controle worden uitgevoerd of alles weer in goede staat terug is
bezorgt. Eventuele gebreken die worden ontdekt zullen door Robin Hood
spellenverhuur in rekening worden gebracht.


7. RISICO LADEN / LOSSE

De huurder draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens het transport
dat hij zelf verricht, het risico voor verlies of beschadiging van de gehuurde
goederen, de huurder is verplicht de goederen te verpakken en te laden overeen-
stemmig de wijze van transport en deze vast te zetten om verschuiven of 
omvallen van het gehuurde tegen te gaan.
Indien mogelijk het transport uitvoeren met een gesloten aanhanger , bestelbus ,
of personenauto.


8. VERZEKERING

Robin hood spellenverhuur adviseert de huurder om te zorgen voor een
goede verzekering van de gehuurde goederen, dit omdat hij de volle 
verantwoordelijkheid draagt, gedurende de tijd dat de goederen in zijn 
bezit zijn, de goederen moeten verzekerd zijn en verzekerd blijven voor o.a.
verlies, molest, diefstal, beschadiging, en tegen brand . 


9. GEBRUIK EN ONDERHOUD

9.1 De huurder draagt zorg dat de gehuurde goederen op het overeengekomen tijdstip
bij Robin Hood spellenverhuur worden terugbezorgt, in dezelfde staat als waarin
hij deze heeft ontvangen bij aanvang van de overeenkomst.
De huurder brengt de gehuurde goederen in gereinigde en op de zelfde wijze
gesorteerd en verpakt in de juiste kratten retour, extra werkzaamheden in verband
onvoldoende sorteren of reinigen worden in rekening gebracht.

9.2 De huurder verplicht zich het gehuurde zo te gebruiken zoals dat in de
handleidingen bediening en gebruiksvoorschriften word uitgelegd, deze worden bij 
aanvang van de overeenkomst aan de huurder verstrekt.

9.3 De huurder verklaart doormiddel van ondertekening van de overeenkomst een 
exemplaar van de handleiding c.q. bediening en gebruiksvoorschriften te hebben
ontvangen.

9.4 Het is de huurder uitdrukkelijk verboden om veranderingen aan de gehuurde 
goederen van Robin Hood spellenverhuur aan te brengen, u mag geen stickers,
plakband, met verf andere kleuren aanbrengen of met viltstiften andere teksten
plaatsen , ook zelf reparatie,s uitvoeren is niet toegestaan.
Zodra dit word geconstateerd zullen de onkosten voor herstel van de goederen 
in rekening worden gebracht bij de huurder.

9.5 Robin Hood spellenverhuur moet ten aller tijde toegang worden verleend tot haar
goederen door de huurder.

9.6 Gehuurde goederen van Robin Hood spellenverhuur mogen door de huurder niet
worden onderverhuurt dan wel aan derde ter beschikking worden gesteld,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Robin Hood spellenverhuur

9.7 De huurder dient zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid van eventuele 
ontheffingen of vergunningen in verband met het gebruik van de gehuurde 
goederen. 


9.8 Indien nodig, zorgt de huurder voor aansluitmogelijkheden voor elektrische
apparatuur , water , gas , perslucht of andere faciliteiten die noodzakelijk zijn
om gebruik te kunnen maken van de gehuurde goederen.


9.9 Voor het aanvoeren , opslaan en afvoeren van de gehuurde goederen is de huurder 
verplicht te zorgen, dat de locatie ten alle tijde op normale wijze met een
bestelbus te bereiken moet zijn.

9.10 Bij extreme weersomstandigheden dienen de gehuurde goederen overdekt te 
kunnen worden opgesteld c.q. opgeslagen.


9.11 De huurder zorgt ervoor dat de locatie voldoet aan de eisen die worden gesteld
in de handleiding, bediening, gebruiksvoorschriften zodat de gehuurde goederen
van Robin Hood spellenverhuur op de juiste en veilige manier gebruikt kunnen
worden.

9.12 De huurder is verplicht als het gehuurde buiten word opgesteld, om zorg te
dragen dat het gehuurde s,avonds voor 22.00 uur netjes word opgeruimd en binnen
word opgeslagen, dit geldt ook bij meerdaagse huur spullen mogen s,nachts niet buiten blijven liggen.


10. WAARBORGSOM 

10.1 De huurder is verplicht alvorens hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt
aan Robin Hood spellenverhuur een waarborgsom te betalen die door Robin 
Hood spellenverhuur is vastgesteld.

10.2 Robin Hood spellenverhuur behoudt zich het recht voor eventuele niet betaalde
huurtermijnen te verrekenen met de terug te betalen waarborgsom.

10.3 Robin Hood spellenverhuur is verplicht deze waarborgsom minus eventuele schade
bij beëindiging van de overeenkomst, indien op dat moment de huurder aan al 
zijn verplichtingen jegens Robin Hood spellenverhuur heeft voldaan aan de 
huurder terug te vergoeden. 


11. VEILIGHEID/ TOEZICHT 

Robin hood spellenverhuur komt met de huurder uitdrukkelijk overeen, dat de
huurder bij het gebruik van de gehuurde goederen, zelf zorgt voor permanent
toezicht door een persoon van 18 jaar of ouder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk 
anders overeengekomen .
De veiligheid is een zaak van de huurder zelf . Voor veiligheid van de huurder
of van derden kan Robin Hood spellenverhuur niet instaan . 


12. SCHADE


12.1 Schade die tijdens de overeenkomst ontstaat, dient door de huurder direct bij 
Robin Hood spellenverhuur te worden gemeld. De huurder verplicht zich om
de schade die ontstaat ten gevolge van zorgeloos c.q. foutief of abnormaal 
gebruik , of gebruikmakend van ongeschikte accessoires alsmede bij verlies, 
beschadiging, onbruikbaar of waardeloos maken van de gehuurde goederen,
deze aan Robin Hood spellenverhuur te vergoeden tegen aanschaf waarde 
van de nieuwe goederen.

12.2 De huurder wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of hij aan het verlies, 
diefstal, of het onbruikbaar of waardeloos maken van de gehuurde goederen,
onderdelen en/of toebehoren schuld heeft. De huurder is verplicht om preventieve
maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van de gehuurde goederen,
aangezien de huurder een teruggave plicht heeft, die niet wordt opgeheven, ook
niet door toeval of ingreep van derde.

12.3 Voor zoekgeraakte goederen, waarvoor Robin Hood spellenverhuur reeds de 
nieuwwaarde aan de huurder heeft berekend en die later alsnog door de huurder
worden teruggebracht, dient de huurder de verschuldigde huurprijs te betalen.
Robin Hood spellenverhuur zal deze verrekenen met de aan de huurder terug
te betalen nieuwwaarde.

12.4 Indien er een gebrek of schade ontstaat aan de gehuurde goederen van Robin 
Hood spellenverhuur buiten de schuld van de huurder om , heeft huurder recht
op vervanging van betreffende goederen gedurende de verdere duur van de 

overeenkomst mits voorradig. Huurder heeft geen recht op vervanging als de 
gehuurde goederen niet in Nederland bevinden of zich niet op de locatie
bevinden zoals is afgesproken in de overeenkomst met Robin Hood spellenverhuur. 


13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Robin Hood spellenverhuur is niet aansprakelijk voor de schade die is geleden
door de huurder en/of de gebruikers van de gehuurde goederen van Robin Hood 
spellenverhuur, die ontstaan is in verband met het gehuurde, ook niet als de 
huurder in strijd handelt met de artikelen van deze algemene voorwaarden.

13.2 Robin Hood spellenverhuur is niet aansprakelijk voor tijd- en materiaal verlies, 
of andere gevolg schade wegens gebreken aan de gehuurde goederen van Robin
Hood spellenverhuur of wegens het gebruik hiervan , behalve als de schade is 
veroorzaakt als gevolg van een omstandigheid die is ontstaan door ernstige 
schuld of grove nalatigheid van de zijde van Robin Hood spellenverhuur dan 
wel personen of gereedschappen waarvoor zij aansprakelijk geacht worden.


14 VRIJWARING

14.1 De huurder vrijwaart Robin Hood spellenverhuur voor alle eventuele schade van
gebruikers die mocht voortvloeien uit het gebruik van de gehuurde goederen 
van Robin Hood spellenverhuur. Deze vrijwaring geldt tevens ten aanzien van
eventuele boete,s die aan Robin Hood spellenverhuur worden opgelegd gedurende 
de overeenkomst door de huurder en/of gebruikers van de gehuurde goederen van
Robin hood spellenverhuur gepleegde strafbare feiten , tenzij de boete,s een 
gevolg zijn van een defect aan de gehuurde goederen dat reeds ( in aanleg ) 
aanwezig was bij aanvang van de overeenkomst 

14.2 Robin Hood spellenverhuur is niet verantwoordelijk voor eventueel letsel of 
schade die ontstaan bij een attractie, betreden van een attractie gebeurt op eigen 
risico

14.3 De huurder vrijwaart Robin Hood spellenverhuur voor alle schade onkosten welke
mochten ontstaan, in verband met de locatie, ondergrond of toegangsweg.


15. WEERSOMSTANDIGHEDEN 

15.1 Robin Hood spellenverhuur behoudt het recht om bij zeer slechte 
weersomstandigheden de overeenkomst te annuleren, zonder dat de huurder
een schade vergoeding kan invorderen . De door Robin Hood spellenverhuur
ontvangen bedragen zullen aan de huurder worden terugbetaald.

15.2 Bij verandering van de weersomstandigheden, tijdens de overeenkomst is de 
huurder verantwoordelijk, deze zal zelf moeten besluiten , of contact opnemen
met Robin Hood spellenverhuur over de te nemen maatregelen. 

15.3 Indien mogelijk de gehuurde goederen van Robin Hood spellenverhuur
overdekt opstellen of opslaan bij zeer slechte weersomstandigheden.


16 ANNULEREN 

16.1 Huurder kan gebruik maken van de mogelijkheid om te annuleren
dit dient men ten allen tijde en uitdrukkelijk schriftelijk te doen.

16.2 Besluit de huurder tot annulering van de gemaakte overeenkomst met
Robin Hood spellenverhuur en heeft deze nog geen gebruik heeft gemaakt van de
gehuurde goederen is hij aan Robin Hood spellenverhuur een schadeloos-
stelling verschuldigd, tenzij door de huurder een voor beide partijen redelijker-
wijs, acceptabele vervangende huurder wordt gevonden die het gebruik wil
overnemen.

16.3 Indien de annulering tot en met 14 dagen voor aanvang van de overeenkomst
geschiedt, dient de huurder 25 % van de huursom te betalen.

16.4 Indien de annulering plaatsvindt tussen 13 tot en met 7 dagen voor aanvang van
de overeenkomst, dient de huurder 50% van de huursom te betalen.

16.5 Indien de annulering plaatsvindt tussen 6 tot en met 3 dagen voor aanvang van
de overeenkomst, dient de huurder 75% van de huursom te betalen. 

16.6 Indien de annulering plaatsvindt tussen 2 dagen of minder voor aanvang van de 
overeenkomst dient de huurder de volledige overeengekomen huursom betalen.

16.7 Verplaatsing van een datum wordt gezien als zijnde een annulering , echter de
annuleringskosten worden dan ten alle tijden beperkt tot 25%, dit is alleen van
toepassing bij verplaatsing tenminste 14 dagen voor aanvang van het evenement,
en de nieuwe datum valt binnen 3 maanden van de oorspronkelijke huurdatum.


17. BETALING

17.1 Tenzij anders overeengekomen dient de betaling contant bij afhalen van de 
gehuurde goederen aan Robin hood spellenverhuur worden voldaan. De huursom
kan ook via de bank betaald worden, de betaling dient dan uiterlijk 7 dagen 
voor afhaal/ bezorgdatum van de gehuurde goederen bij Robin Hood 
spellenverhuur op de rekening te staan.
Indien desondanks de vordering door Robin hood spellenverhuur niet wordt 
betaald , ook niet op het afgesproken tijdstip, dan is Robin Hood spellenverhuur 
vanaf dat moment gerechtigd over het verschuldigde bedrag een rente van 1,25%
per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.

17.2 Indien de huurder ook na diverse sommaties in gebreke blijft het verschuldigde
bedrag te betalen, is Robin Hood spellenverhuur gerechtigd dit bedrag met 
incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten alle kosten die aan
Robin Hood spellenverhuur in rekening worden gebracht door advocaten, 
Procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie Robin Hood spellenverhuur zich
bedient voor invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke 
kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde huursom , met
een minimum € 75,00.


18. MEDEDELINGSPLICHT

18.1 Huurder dient Robin Hood spellenverhuur direct in te lichten, indien er beslag 
word gelegd op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen, of indien 
op andere wijze de eigendomsrechten van Robin Hood spellenverhuur dreigen te 
worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van een faillissement van de huurder,
indien de huurder surseance van betaling aanvraagt , of zijn betaling om een of 
andere reden heeft gestaakt.

18.2 Indien zich een geval voordoet zoals is omschreven in bovenstaand lid 
is de huurder verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of 
bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de tussen huurder en Robin 
Hood spellenverhuur gesloten overeenkomst.


19. VERZORGDE ATTRACTIES

19.1 Indien de huurder ervoor kiest om een attractie (s) in zijn geheel door ons te 
laten verzorgen , heeft degene die de attractie (s) bedient recht op een normaal
aantal consumpties die door de huurder worden verstrekt.

19.2 Bij avond opdrachten draagt de huurder zorg voor een eenvoudige maaltijd
Indien zij voor 18.00 uur werkzaam zijn en werkzaamheden moeten verrichten 
tot 21.00 uur of zelfs langer.

19.3 Indien de gehuurde activiteiten op een bovenverdieping plaatsvinden,
dient dit van te voren schriftelijk doorgegeven te worden aan Robin Hood 
spellenverhuur. 

19.4 Kosten van parkeergelden, tolgelden, veerboot ect. worden doorberekend

buiten de kosten van de overeenkomst die gesloten is met Robin Hood spellenverhuur

19.5 Indien de huurder bij het laden en/of lossen en/of andere werkzaamheden, zoals
onder andere de bediening van de gehuurde goederen van Robin Hood 
spellenverhuur , gebruik maakt van de diensten van werknemers van Robin Hood 
spellenverhuur waarvoor een vergoeding in rekening zal worden gebracht, dan
worden deze werknemers geacht deze werkzaamheden uit te voeren in 
ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van Robin Hood spellenver-
huur en is deze derhalve aansprakelijk tegenover de huurder.

19.6 Als er zich weersomstandigheden voordoen , waardoor Robin Hood
spellenverhuur zijn werkzaamheden niet of deels kan uitvoeren of waarbij
gevaar dreigt voor menselijke of materiële zaken en voor medewerkers ter plaatse 
van Robin Hood spellenverhuur, staken wij ( tijdelijk ) onze werkzaamheden ,
zonder dat er betalingsvermindering ontstaat. Als er na 2 uur geen verbeterde
situatie optreedt, zijn wij gerechtigd huiswaarts te keren. 


20. OPZEGGING / ONTBINDING 

20.1 Robin Hood spellenverhuur is gerechtigd de overeenkomst zonder 
ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te beëindigen en zich weer
in het bezit van de gehuurde goederen van Robin Hood spellenverhuur te
stellen, indien tijdens de huurperiode blijkt dat de huurder de verplichtingen
voortvloeiend uit de overeenkomst niet of niet op tijd ten volle nakomt , bij
overlijden, onder curatelenstelling, aanvraag van surseance van betaling of
faillissement van huurder. Bij vestiging in het buitenland van huurder dan wel
bij beslag op het gehuurde, of indien zich tussentijdse omstandigheden voordoen
waarvan Robin Hood spellenverhuur bij aanvraag van de overeenkomst niet op 
de hoogte was.


20.2 De huurder machtigt hierbij Robin Hood spellenverhuur, of door deze 
aangewezen personen om de gehuurde goederen van Robin Hood spellenverhuur
te controleren, waar deze zich ook maar bevinden, dan wel zich weer in het 
bezit van deze goederen te stellen. In geval dat de gehuurde goederen van
Robin Hood spellenverhuur zijn teruggehaald, behoudt Robin Hood spellenverhuur
alle rechten om de ter zake gemaakte kosten, of door verbreking van de
overeenkomst geleden schade op de huurder te verhalen.

20.3 Indien de overeenkomst eindigt op grond van het in het eerste lid van dit
artikel bepaalde, is Robin Hood spellenverhuur gerechtigd bij wege van 
gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen, een bedrag gelijk
aan de resterende huurtermijnen, welke nog verschuldigd zouden zijn tot aan het
einde van de overeenkomst, onverminderd het recht van Robin Hood spellen-
verhuur op verdere schadevergoeding.


21. RETOUR GEBRUIKSGOEDEREN

Robin Hood spellenverhuur neemt uitsluitend onaangebroken verbruiksgoederen
retour die zijn afgenomen bij gehuurde goederen van Robin hood spellen-
verhuur . Verbruiksgoederen niet afkomstig van Robin hood spellenverhuur
worden niet door ons retour genomen.


22. WIJZIGINGEN

Ten aanzien van wijzigingen, aanvullingen en afwijkingen van deze standaard-
voorwaarden geldt dat deze slechts geldig zijn indien schriftelijk overeen-
gekomen


23. TOEPASSELIJK RECHT

Op alle door Robin Hood spellenverhuur gesloten overeenkomsten en/of
verrichte handelingen is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing.


24. GESCHILLEN

Alle geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten die met Robin Hood 
Spellenverhuur zijn gesloten, daaronder begrepen de enkele invordering van
het door de huurder verschuldigde, zullen door de bevoegde rechter in het
arrondissement `s- Hertogenbosch worden beslecht

123 movies